Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Ο COSPAS-SARSAT είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1988 από τον Καναδά, τη Γαλλία, την πρώην ΕΣΣΔ και τις ΗΠΑ. Η Ρωσική Ομοσπονδία αντικατέστησε τη Σοβιετική Ένωση τον Ιανουάριο του 1992.

Η Διεθνής Συμφωνία του προγράμματος COSPAS-SARSAT παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη να συμμετέχουν σε αυτό είτε ως Παροχείς Επίγειων Συγκροτημάτων (Ground Segment Providers) είτε ως Κράτη – Χρήστες (User-States). Στις συναντήσεις του προγράμματος καλούνται να μετέχουν τόσο οι Παροχείς Επίγειων Συγκροτημάτων, όσο και τα Κράτη – Χρήστες. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουν μέχρι σήμερα δύο διεθνείς οργανισμοί και 41 κράτη μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, η οποία συμμετέχει από τις 6 Οκτωβρίου του 2006.

http://www.cospas-sarsat.org/en/about-cospas-sarsat/about-the-programme-g