Κυπριακή Δημοκρατία


Διευθύνσεις/Τομείς

  Τομέας Στρατολογίας χειρίζεται θέματα στρατολογίας που αφορούν τους στρατεύσιμους και τους εθνοφρουρούς κυρίως απασχολείται με τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία της στράτευσης των πολιτών της Δημοκρατίας, την κλήση τους για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά και χειρίζεται θέματα και προβλήματα, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου σε στρατεύσιμους ή εθνοφρουρούς. Η Διεύθυνση είναι επίσης επιφορτισμένη με τα θέματα ασφάλειας και υγείας του προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας και συνεργάζεται με το ΓΕΕΦ για τα θέματα ασφάλειας και υγείας του στρατιωτικού προσωπικού.

  Τομέας Νομικών Θεμάτων βασική ευθύνη του τομέα Νομικών Θεμάτων είναι η ετοιμασία Νομοσχεδίων και Σχεδίων Κανονισμών που αφορούν το Στρατό της Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά και ο χειρισμός δικαστηριακών υποθέσεων που αφορούν προσφυγές και αγωγές κατά του Υπουργείου Άμυνας και της Δημοκρατίας.

  Τομέας Χρήσης Γης και Κτηρίων χειρίζεται θέματα χρήσης γης που αφορά απαλλοτριώσεις, επιτάξεις, μισθώσεις ιδιωτικής γης και κτηρίων για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

  Η Διεύθυνση έχει επίσης την ευθύνη ετοιμασίας περιοδικών Εκθέσεων που απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις του Υπουργείου Άμυνας εκ μέρους της Δημοκρατίας σε σχέση με Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις όπως (α) η Σύμβαση της Χάγης 1954 για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης και τα δύο Πρωτόκολλα του 1954 και του 1999, (β) η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε σχέση με τη Σύσταση CM/Rec (2010)/4 της Επιτροπής των Υπουργών των Κρατών μελών, για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και (γ) η Σύμβαση των Η.Ε. περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε σχέση με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την Ανάμειξη Παιδιών σε ένοπλη Σύρραξη.


  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ
  Αποστολή της Διεύθυνσης Εξοπλισμών (ΔΕΞ) είναι η ικανοποίηση των αναγκών της Εθνικής Φρουράς, όσον αφορά στην προμήθεια οπλικών συστημάτων και στην Τεχνοεφοδιαστική Υποστήριξη των υφισταμένων.

  Τομέας εξοπλισμών (ΤΕΞ), αντικείμενο του οποίου είναι η προμήθεια οπλικών συστημάτων

  Τομέας τεχνοεφοδιαστικής υποστήριξης (ΤΕΥ), ο οποίος ασχολείται με την τεχνοεφοδιαστική υποστήριξη των υφισταμένων συστημάτων της Εθνικής Φρουράς

  Τομέας Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) ο οποίος ασχολείται με την παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με τον συγκεκριμένο Οργανισμό, δηλαδή την προαγωγή και ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών, ενίσχυσης και δημιουργίας μιας διεθνώς ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής έρευνας και τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας.


  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΜ έχει την ευθύνη της κατασκευής των οικοδομικών και τεχνικών έργων της Εθνικής Φρουράς, υλοποιώντας τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του ΓΕΕΦ, που αφορά στην κατασκευή οικοδομικών και τεχνικών έργων για της ανάγκες της ΕΦ. Επίσης η Διεύθυνση έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με το ΓΕΕΦ, της συντήρησης και αναβάθμισης των υφιστάμενων αλλά και νεοαποκτηθέντων οπλικών συστημάτων και του λοιπού στρατιωτικού εξοπλισμού της ΕΦ. Εφαρμόζει τη περιβαλλοντική πολιτική του ΥΠΑΜ και ΓΕΕΦ με την εκπόνηση μελετών, έκδοση εγκυκλίων και ενημερωτικών φυλλαδίων.
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
   Οι κυριότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης είναι ο Στρατηγικός Προγραμματισμός και παρακολούθηση της απόδοσης του Υπουργείου μέσω του Προϋπολογισμού, η παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, οι διαδικασίες και συστήματα καθώς και η λογιστική εργασία και συμμόρφωση η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου και της Εθνικής Φρουράς, τις πληρωμές που αφορούν τους μισθούς και επιδόματα του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού καθώς και τις πληρωμές για την Αμυντική Θωράκιση.


   ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
   Αποστολή του Τομέα Προσφορών Προμηθειών και Υπηρεσιών είναι ο συντονισμός και η διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών προς ικανοποίηση των αναγκών της Εθνικής Φρουράς, σε τρόφιμα, προμήθειες γενικών υλικών και υπηρεσίες.


   ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ
   Ο Υπουργός συγκροτεί Επιτελείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον ίδιο και τον συμβουλεύει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

   Η οργάνωση και λειτουργία του Επιτελείου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού, η οποία λαμβάνεται με βάση τα πιο κάτω πλαίσια:

   (α) Το Επιτελείο δύναται να απαρτίζεται τόσο από στρατιωτικό όσο και πολιτικό προσωπικό, όπως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει.

   (β) Ως προϊστάμενος του Επιτελείου ορίζεται από τον Υπουργό αξιωματικός βαθμού τουλάχιστον Συνταγματάρχη.

   (γ) Οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που θα απαρτίζουν το Επιτελείο ορίζονται από τον Υπουργό, μετά από συνεννόηση με τον Αρχηγό, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

   (δ) Ο αριθμός των αξιωματικών και των υπαξιωματικών του Επιτελείου δεν θα υπερβαίνει τους δέκα (10):
   Νοείται ότι, σε έκτακτες περιστάσεις και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν, ο Υπουργός δύναται, με απόφασή του, να τοποθετεί στο Επιτελείο αξιωματικούς και υπαξιωματικούς πέραν του πιο πάνω αριθμού, οι οποίοι δεν θα υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25).

   (ε) Στο Επιτελείο λειτουργούν τα πιο κάτω τμήματα:
   • Τμήμα Αμυντικής Διπλωματίας και Διεθνών Σχέσεων
   • Τμήμα Αμυντικής Στρατηγικής
   • Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού
   • Μονάδα Κυβερνοασφάλειας-Κυβερνοάμυνας
   • Γραφείο Εθιμοτυπίας και Συνδέσμων Εφέδρων
   • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών - Στρατευσίμων

    ΑΡΧΕΙΑ
    Στο Υπουργείο λειτουργούν δύο αρχεία το Γενικό Αρχείο και το Εμπιστευτικό Αρχείο.
    Το Αρχείο έχει την ευθύνη παραλαβής, ταξινόμησης, καταχώρησης και διακίνησης της αλληλογραφίας, τη δακτυλογράφηση διαφόρων εγγράφων, την τήρηση των προσωπικών φακέλων των υπαλλήλων, την προμήθεια της αναγκαίας γραφικής ύλης και γραφειακού εξοπλισμού, τη συντήρηση των κτιρίων και επίπλων του Υπουργείου.
    Σημειώνεται ότι το Επιτελείο Υπουργού Άμυνας διατηρεί δικό του Αρχείο.