Κυπριακή Δημοκρατία


Νομοθεσία

 1. Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος του 2011 (Ν. 19(I)/2011) Ε.Ε., Παρ. Ι (I), Αρ.4271, 25/2/2011
  ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011


 2. Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου


 3. Υπουργικές Αποφάσεις
  1. Μειωμένη Στρατιωτική Θητεία
  2. Δικαίωμα Απαλλαγής από την Υποχρέωση Εκπλήρωσης Στρατιωτικής Υπηρεσίας
  3. Αναβολές Εκπλήρωσης Υποχρέωσης Στρατιωτικής Υπηρεσίας
  4. Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης
  5. Υποκατάστατη Υγειονομική Εξέταση ή Επανεξέταση, Χωρίς Αυτοπρόσωπη Παρουσία
  6. Χρόνος Πραγματικής Θητείας
  7. Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Υποχρέωσης Θητείας
  8. Ρύθμιση Θεμάτων των Αντιρρησιών Συνείδησης και Παροχή Σχετικών Οδηγιών σε Σχέση με την Εκπλήρωση Εναλλακτικής Στρατιωτικής και Εναλλακτικής Κοινωνικής Υπηρεσίας
  9. Εκπλήρωση Ειδικής Στρατιωτικής Θητείας
  10. Καταγραφή και Στρατολογική Παρακολούθηση των Πολιτών της Δημοκρατίας
  11. Επανεξέταση Στρατευσίμων Προσωρινά Ακατάλληλων για Στράτευση