Κυπριακή Δημοκρατία


Πιστοποιητικά- Άδειες
  Οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής τους, ανεξαρτήτως στρατολογικής υπαγωγής προσωπικά.
  Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α»

  α. Τα Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις, που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν την κατάταξη τους στα Σώματα Ασφαλείας ή την πρόσληψη τους σε Δημόσια ή ιδιωτική θέση ή τη χορήγηση κάποιου ευεργετήματος προβλεπόμενου από το Νόμο, ύστερα από αίτησή τους. Χορηγούνται σ’ όσους εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σε όσους έχουν απαλλαγεί από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου εξαιρουμένων όσων απαλλάσσονται ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή τους έχει χορηγηθεί αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας δυνάμει των εδαφίων (στ), (ζ), (θ) και (ι) του άρθρου 24 (1) του Νόμου.

  β. Στα πιστοποιητικά τύπου «Α» αναγράφονται μόνο οι μεταβολές εκπλήρωσης (κατάταξη-απόλυση) ή όχι των στρατιωτικών υποχρεώσεων, εκτός αν ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο η έκδοση «πλήρους» πιστοποιητικού Τύπου Α.

  Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Β»

  Τα Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Β» χρησιμοποιούνται για απόδειξη της στρατολογικής κατάστασης του ενδιαφερομένου κατά τη στιγμή έκδοσης του πιστοποιητικού και για σκοπούς αποδημίας. Χορηγούνται σε όσους εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σε όσους έχουν απαλλαγεί από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου εξαιρουμένων όσων απαλλάσσονται ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή τους έχει χορηγηθεί αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας δυνάμει των εδαφίων (η), (θ) και (ι) του άρθρου 24 (1) του Νόμου.

  Οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής τους, ανεξαρτήτως στρατολογικής υπαγωγής, είτε προσωπικά, είτε μέσω του διαδικτύου.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκέπτεστε τον πιο κάτω σύνδεσμο: ( Υπουργικής Απόφασης - Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Υποχρέωσης Θητείας )

  Άδειες εξόδου

  Για όσους δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις από την ηλικία των δεκαέξι (16) μέχρι είκοσι έξι (26) ετών απαιτείται η εξασφάλιση άδειας εξόδου για την αναχώρησή τους από τη Δημοκρατία. Όσοι έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μπορούν να ταξιδεύουν με το απολυτήριό τους ή με Πιστοποιητικό Τύπου «Β».
  Η εν λόγω άδεια έχει ισχύ για ένα μήνα μετά την έκδοσή της και δεν αποτελεί οποιουδήποτε είδους αναβολή υποχρέωσης για στράτευση αλλά αποτελεί προσωρινή διευκόλυνση δυνάμει των προνοιών του άρθρου 70 του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011-2016.

  Για την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας εξόδου απαιτείται όπως προσκομιστεί το ταξιδιωτικό έγγραφο (ταυτότητα ή διαβατήριο) που θα χρησιμοποιηθεί κατά την αναχώρηση από την Κύπρο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Α ΚΑΙ Β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAPPLICATION FOR AN EXIT PERMIT.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔΗΛΩΣΗ ΕΠΕΛΘΟΥΣΩΝ ΠΛΗΝ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ.pdf